Επιχειρησιακή Συνεργασία

Από την στήλη αυτή οι επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών ανεξαρτήτως μεγέθους θα έχουν την δυνατότητα εξεύρεσης εταίρων, ανάληψης συνεργασιών, αποδοχής αντιπροσώπευσης, ανάληψη εισαγωγικού η εξαγωγικού εμπορίου, εμπορικών επενδύσεων και αγοράς μετοχών, συμπαραγωγής προϊόντων η υπηρεσιών, με ταυτόχρονη ανταλλαγή επισκέψεων για σύμπραξη εμπορικών πράξεων.

Επιπρόσθετα τα Επιμελητήριο θα μπορεί να παρέχει διαμεσολαβητικές υπηρεσίες στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου του νόμου αλλά και της Διεθνούς νομοθεσίας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια των συναλλαγών αλλά και η σύσταση δικαιοπραξιών με βάση το Ευρωπαϊκό και Διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.

Επί του παρόντος οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επικεντρώνονται στους παρακάτω συνδέσμους για άντληση πληροφοριών και ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες και τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν ούτως ώστε να διασφαλίζεται η καλλίτερη δυνατή προώθηση των εμπορικών σχέσεων και διμερών επαφών μεταξύ των δύο πλευρών. 
 
USEFUL LINKS OF CONTACT IN THE CZECH REPUBLIC The Czech Embassy in Athens:http://www.mzv.cz/athens 
Doing Business in the Czech Republic   http://www.doingbusiness.cz 
Czech National Bank   http://www.cnb.cz 
Czech  Statistic Authority   http://www.czso.cz 
External Trade Database of the Czech  Statistic Authority   http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO?jazyk=EN&prvni=N 
Commercial Register of the Czech Republic (only in Czech)  https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik 
 
USEFUL LINKS OF CONTACT IN GREECE 
Union of Hellenic Chambers     http://www.uhc.gr   
Greek Ministries   http://www.primeminister.gov.gr 
Ministry of Finance (new portal)  http://www.minfin.gr 
Bank of Greece http://www.bankofgreece.gr   
Greek Statistic Authority    http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE 
Invest in Greece does not exist anymore -- Enterprise Greece   http://www.enterprisegreece.gov.gr