Στατιστικά & Μετρήσεις Αποδοτικότητας

Με γνώμονα την ορθολογική λειτουργία της πλατφόρμας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης, αναπτύχθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες με σκοπό την αντικειμενική ενημέρωση των μελών του ΔΣ σχετικά με τα παραγωγικά αποτελέσματα που επιδιώκονται μέσω της διαδραστικής πύλης του Επιμελητηρίου.

Οι στόχοι για ολόκληρο το 2015 είναι οι εξής:
  • Eπίτευξη ποσοστού εγγραφών 35-40% επί του συνόλου των επισκεπτών και χρηστών της πλατφόρμας σε ετήσια βάση.
  • Επίτευξη ποσοστού επισκεψιμότητας ισοδύναμου με 200-300 επισκέψεις σε μηνιαία βάση .
  • Επίτευξη ποσοστού επαναληπτικών επισκέψεων 40-50% μεταξύ των εγγεγραμένων μελών και από τους δύο προορισμούς.
  • Επίτευξη ποσοστού 3 επισκέψεων στον ιστότοπο ανά χρήστη σε μηνιαία βάση.
  • Επίτευξη ποσοστού ικανοποίησης χρηστών από την πλατφόρμα 60-70% .
  • Επίτευξη ετησίων εισροών από συνδρομές μελών της τάξης των 8000-10000 Ευρώ κατ έτος.
  • Ποσοστό διασύνδεσης με συναφείς ιστοτόπους 25%.