Εισαγωγή

Η Πρόταση αυτή στοχεύει στην αποδοχή συναίνεσης δράσεων και συνεργασιών από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την ανάρτηση και λειτουργία στον κυβερνοχώρο του Ιστοτόπου του Επιμελητηρίου από το 2015 και εντεύθεν. Ο ιστότοπος αυτός ανατέθηκε και δημιουργήθηκε από την Hellas Sites, προβεβλημένη εταιρεία του χώρου, ως επιστέγασμα της απόφασης του ΔΣ του Επιμελητηρίου για την εγκατάσταση και δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με απώτερο σκοπό την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Tην προσέγγιση υπαρχόντων και παλαιών μελών με απώτερο σκοπό την υποστήριξη των σχεδίων τους ως προς την ανάληψη επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας.
  • Την προσέλκυση νέων μελών από τον Επιχειρηματικό τομέα της Ελλάδος και της Τσεχίας με απώτερο σκοπό την παροχή ενός διαδραστικού μέσου ικανού να επιτύχει σύζευξη δράσεων και πρωτοβουλιών στους εξής τομείς: Eισαγωγικό-Εξαγωγικό Εμπόριο, Επενδύσεις, Τουρισμός, Ανάληψη αντιπροσωπειών, Χρηματοοικονομική Υποστήριξη, Εξέλιξη Καινοτόμων δράσεων και Ιδεών με στόχο την εξέλιξη και ανάληψη επιχειρηματικών συνεργασιών στην Τσεχία και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης (χώρες του Visegrad-Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία) ούτως ώστε να διευκολυνθεί η παροχή κινήτρων και οικονομικών συμφωνιών.
  • Την καθιέρωση ενός ισχυρού πόλου συνεργασιών και εταίρων μέσω της υποστήριξης των προσπαθειών αυτών από χορηγούς, χρηματοδότες, δωρητές καθώς και εγχώρια η διεθνή κέντρα υποστήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ικανά να διασφαλίσουν την λειτουργία ενός υγειούς και βιώσιμου πλαισίου λειτουργίας το οποίο θα αναβαθμίσει και θα βελτιώσει τις δρομολογούμενες πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου σε συνάρτηση με τους σκοπούς και τον θεσμικό ρόλο του ιδρυτικού του καταστατικού.
  • Την εξέλιξη ισχυρών δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής και πολιτιστικής κοινότητας Ελλάδας και Τσεχίας οι οποίοι θα αποσκοπούν : στην διενέργεια διαπολιτισμικών δράσεων και συνεργασιών από τον χώρο της επιστήμης και των τεχνών πάσης φύσεως. Σκοπός μας η προσέλκυση προσωπικοτήτων και προβεβλημένων επιστημόνων από τους χώρους των επιχειρήσεων, του πολιτισμού και της ακαδημαϊκής κοινότητας με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών επαφών η οποία αναμένεται ότι θα επιφέρει αναβάθμιση και βελτίωση του κλίματος και των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.