Πυλώνες Ανάπτυξης

Υπάρχουν τέσσερις αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η ανάπτυξη και θεμελίωση του ιστοτόπου: Παγκόσμια Απήχηση, Καινοτόμος Προσέγγιση, Διεθνές επίπεδο λειτουργίας και διαδραστική Επικοινωνία.